രക്തദാതാക്കൾ

A+ 81 Donors
യോജിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പുകൾ
 • A+
 • AB+
A- 6 Donors
യോജിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പുകൾ
 • A-
 • A+
 • AB+
 • AB-
B+ 88 Donors
യോജിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പുകൾ
 • B+
 • AB+
B- 11 Donors
യോജിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പുകൾ
 • B-
 • B+
 • AB-
 • AB+
O+ 110 Donors
യോജിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പുകൾ
 • O+
 • B+
 • A+
 • AB+
O- 13 Donors
യോജിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പുകൾ
 • AB+
 • AB-
 • A+
 • A-
 • B+
 • B-
 • O+
 • O-
AB+ 14 Donors
യോജിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പുകൾ
 • AB+
AB- 0 Donors
യോജിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പുകൾ
 • AB-
 • AB+

രക്തദാനം ചെയ്യൂ

രക്തം ഏറ്റവും വിലയേറിയ സമ്മാനം, ജീവൻ നിലനിർത്താൻ ഏറ്റവും അത്യന്താപേക്ഷിതം.
രക്തം ദാനം ചെയ്യാനുള്ള തീരുമാനം മറ്റൊരാളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിലധികം പേരുടെ ജീവൻ തന്നെ രക്ഷിച്ചേക്കാം.

രക്തം നൽകൂ ജീവൻ രക്ഷിക്കൂ...